Gevolgen afschaffen Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016

Vanaf begin april 2016 gaat de Belastingdienst de onderstaande brief over de Wet DBA  toesturen aan alle ZZP’ers die in het bezit zijn van een VAR.

Geachte heer/mevrouw

Volgens onze gegevens hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. In plaats daarvan kunt u gebruikmaken van modelovereenkomsten. In deze brief leest u hoe dat werkt.

Wat verandert er?

Veel zzp’ers denken dat de VAR een soort ‘werkvergunning’ is, maar in werkelijkheid geeft de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. Met de VAR weet de zzp’er niet zeker of hij wel echt buiten loondienst werkt. Als achteraf blijkt dat hij toch in loondienst heeft gewerkt, krijgt de zzp’er een aanslag inkomstenbelasting die hierbij past en kan hij het recht op ondernemersaftrek verliezen. De opdrachtgever is dan niet aansprakelijk.

Vanaf 1 mei biedt een modelovereenkomst u en uw opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid over de financiële gevolgen van uw arbeidsrelatie. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Snel en eenvoudig zekerheid

U kunt eenvoudig zekerheid krijgen over uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever door gebruik te maken van een modelovereenkomst die op onze internetsite staat. Een modelovereenkomst werkt net zo eenvoudig als de VAR. U hoeft dus niet voor elke opdracht een nieuwe overeenkomst op te stellen: u kunt kiezen uit 1 van de algemene modelovereenkomsten op onze internetsite.

Wat moet u doen?

Vanaf 1 mei moet u het volgende doen:

  1. Bedenk samen met uw opdrachtgever of u een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kunt u met uw opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
  2. Zoek op onze internetsite, belastingdienst.nl/ozo, een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken.
  3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u en uw opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
  4. Werk volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Overgangsperiode van 1 jaar

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. Tot die datum geven wij voorlichting en helpen we bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor u en uw opdrachtgevers geldt dit jaar wel een inspanningsverplichting: u moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat u niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Wat verandert er niet?
De regels die bepalen of u in loondienst bent of niet, veranderen niet. De modelovereenkomsten geven u en uw opdrachtgevers direct duidelijkheid of u buiten loondienst kunt werken. Het is dan ook niet nodig om als zzp’er per 1 mei via tussenpersonen te gaan werken.

Meer informatie: webinar en veelgestelde vragen

Op dinsdag 12 april organiseren wij van 20.00 tot 21.00 uur een webinar voor zzp’ers over het afschaffen van de VAR, de invoering van de DBA en de gevolgen daarvan. U kunt zich hiervoor aanmelden via belastingdienst.nl/dbawebinar_zzp. Daar en op ons YouTube-kanaal kan iedereen na afloop ook de opname van het webinar bekijken.
In de bijlage vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen. Op belastingdienst.nl/dba vindt u meer veelgestelde vragen, informatie en de modelovereenkomsten. U kunt voor meer informatie ook terecht bij uw beroepsorganisatie of zzp-belangenorganisaties.

Hoogachtend,
de inspecteur
M.H.J. Crooijmans

Bijlage: de belangrijkste vragen en antwoorden over het verdwijnen van de VAR op een rij
Neemt de administratieve rompslomp voor de zzp’er toe?

Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.
Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd, dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst, is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan ons voorgelegd te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen en voorleggen?

Nee. De modelovereenkomsten staan op onze internetsite. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u volgens een bepaalde modelovereenkomst werkt, hebt u zekerheid. Welke overeenkomst u kiest, bepalen de opdrachtgever en de zzp’er zelf.

Staan de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?

Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij nu zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van loondienst, nu wél aanspraak maken op uitkeringen bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid. Onder de VAR had de zzp’er geen recht op sociale zekerheid. Dit is voor u een verbetering.
Daarnaast ligt de aansprakelijkheid niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen belasting en premie verplichtingen. Onder de VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Wordt het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

Nee. Veel zzp’ers weten immers op voorhand al dat zij niet in loondienst werken, zoals de stukadoor bij particulieren thuis of een fotograaf die jaarlijks een teamdag van een bedrijf vastlegt. Als u niet zeker bent of en hoe u buiten dienstverband kunt werken, kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid geven aan u en uw opdrachtgever.

Waar vind ik de modelovereenkomsten?

U vindt de modelovereenkomsten op belastingdienst.nl/ozo.

Kan ik de modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie?

In de overeenkomsten hebben wij de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarom mag u deze bepalingen niet aanpassen. De andere bepalingen kunt u wel zelf aanpassen en u kunt ook bepalingen toevoegen, zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft de aangepaste overeenkomst niet door ons te laten beoordelen.

Belangrijkste vragen en antwoorden zzp en DBA

Dat de VAR wordt afgeschaft en wordt vervangen door de wet DBA weten de meeste zzp’ers wel, maar verder leeft er veel onzekerheid bij deze groep over de nieuwe wet. De Belastingdienst probeert duidelijkheid te scheppen door de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij te zetten.

De Eerste Kamer heeft op 2 februari ingestemd met het wetsvoorstel wet deregulering arbeidsrelaties (wet DBA). Met het voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.

De voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Per deze datum komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt de wet DBA gehandhaafd.

Om de onduidelijkheid die nog leeft bij zzp’ers over de wet DBA te verhelderen, heeft de Belastingdienst de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

De nieuwe wet DBA vervangt de VAR

De Tweede Kamer heeft ingestemd om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervangen met een nieuwe wet: deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. ZZP’ers krijgen te maken met een stelsel van goedgekeurde overeenkomsten.

Modelcontracten
De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door modelcontracten, die door de Be-lastingdienst zijn goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR ook echt een zelfstandige is. Voor de rechtspositie van de zzp’er gaat er hele-maal niets veranderen.

Loonheffingen
Samen met de opdrachtgever kunt u een overeenkomst opstellen op basis van een voor-beeldovereenkomst. Als u werkt op basis van een voorbeeldovereenkomst, houdt de op-drachtgever geen loonheffingen voor u in. De opdrachtgever heeft een grote rol in de keuze en invulling van het contract en krijgt daardoor ook een grotere verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeen-komsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dit is niet verplicht, maar zorgt wel voor meer zekerheid vooraf over de vraag of uw opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of beta-len.

Zelfstandig ondernemer
Ook is met de DBA het financiële risico eerlijker verdeeld wanneer blijkt dat er sprake is van een dienstrelatie. U zult echter niet in aanmerking komen voor werknemersverzekeringen aangezien de belastingdienst u als een zelfstandig ondernemer ziet. Daarnaast moet een zzp’er net als nu wel blijven voldoen aan de criteria van het ondernemerschap om recht te hebben op de fiscale voordelen van het ondernemerschap.

Eerste Kamer
Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht gaat. Tot de nieuwe regeling kan er gewoon gebruik worden gemaakt van de VAR.

Bron: NZW.nl
Jul 2015

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Nederland blijft achter met vragen.

Nu het stof in de senaat rondom de Wet DBA is opgetrokken, blijft Nederland achter met vragen. In de hele aanname van de wet zijn de consequenties van deze wet voor opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers veelal onbesproken gebleven. Staatssecretaris Wiebes gaf vorige week tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer aan dat er betere voorlichting komt en dat er momenteel te veel onduidelijkheid is over de nieuwe duidelijkheid.

Wat houdt de wet DBA nu exact in en wat betekent dit dan concreet? Brainnet ontwikkelde een speciale notitie die inzicht biedt in de consequenties van de wet.

Hoe zat het ook alweer? Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van het aantal schijnzelfstandigen. Onder een schijnzelfstandige wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd door de Belastingdienst. De komst van de Wet DBA moet de handhavingsmogelijkheden gaan verbeteren. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever. Tot zo ver een prima streven.

Werkt een zzp’er langer dan gebruikelijk is in de branche?

Maar… vanaf het allereerste begin is er veel onduidelijk over de inhoud van de Wet DBA. De grootste onduidelijkheid van de huidige wet heeft te maken met de duur van de opdracht. Het gaat om zzp’ers die langer voor een opdrachtgever werken dan gebruikelijk is in de branche. De grote vraag is echter: wat is gebruikelijk in de branche? Wat is te lang? Is een jaar lang? Twee jaar of vijf jaar? Stel een zzp’er gaat aan de slag als projectdirecteur voor een bouwonderneming. De projectdirecteur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de plaatsing en de opening van de brug.

Je zou kunnen zeggen dat het een project is met een duidelijke kop en staart. Het begintraject tot en met de opening neemt vijf jaar in beslag. Is dat te lang? Menig lobbygroep, belanghebbende klant en intermediair heeft over het onderwerp ‘langer dan gebruikelijk in de branche’ contact met zijn belastinginspecteur. Wat is gangbaar in de branche? Er is een voortdurende onduidelijkheid vanuit de Belastingdienst over de duur van een opdracht waarvoor een zzp’er mag worden ingezet zonder zijn zelfstandigheid te verliezen. Dit leidt tot veel onzekerheid en risico’s voor opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers.

Er staan fouten in de huidige modelovereenkomsten

Op zoek naar zekerheid, hebben velen zich gestort op de modelovereenkomsten die inmiddels beschikbaar zijn gesteld via de website van de Belastingdienst. Maar wat blijkt? Nog geen week na het aannemen van de wet blijken er al onduidelijkheden over de toepassing van de overeenkomsten. Dat blijkt ook uit een reactie van staatssecretaris Wiebes. Hij geeft toe dat er fouten staan in de modelcontracten die de Belastingdienst heeft gecontroleerd. De bewindsman heeft daarom naar eigen zeggen spijt van een eerdere toezegging, zo meldt Het Financiële Dagblad op dinsdag 9 februari 2016.

Wiebes had betrokken brancheorganisaties toestemming gegeven om modelcontracten te publiceren die alleen zijn getoetst op fiscaal relevante bepalingen. Maar in een aantal bepalingen zijn ook bepaalde vrijwaringen voor opdrachtgevers opgenomen die niet stroken met hun wettelijke aansprakelijkheid. Wiebes stelt dat de contracten moeten worden gecorrigeerd.

De Wet DBA ontrafeld

Opdrachtgevers, zzp’ers en intermediairs willen duidelijkheid en daar naar kunnen handelen. Brainnet heeft in die zoektocht de Wet DBA met arbeidsdeskundigen en juristen ontrafeld. Wat zijn nu de gevolgen vanuit de wet? Wat kunnen opdrachtgevers en zzp’ers doen om in de pas te lopen en claims van de Belastingdienst te voorkomen? Welke zekerheden zijn nog noodzakelijk vanuit de Belastingdienst? Alle bevindingen zijn gebundeld in een speciale notitie: ‘Wet deregulering arbeidsrelaties’. Deze notitie kan opgevraagd worden door opdrachtgevers, zzp’ers en belanghebbenden.

Tot slot

James Whitcomb Riley zei het volgende: When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.

Met ingang van 1 mei 2016 geldt de Wet DBA onverkort voor alle opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers. Kom in actie en zorg dat u Wet DBA-proof bent!

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet

 

 

 

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Met dit wetsvoorstel worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.

In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Of iemand een zelfstandige is of een werknemer, wordt beoordeeld op basis van de geldende wetgeving en de bijbehorende jurisprudentie. Het onderscheid tussen zelfstandige en werknemer is in de uitvoeringspraktijk van belang voor de vraag of er sprake is van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het is de wettelijke taak van de Belastingdienst om dit te controleren en waar nodig te handhaven.

Met dit voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Zie ook : https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34036_wet_deregulering_beoordeling